• Język: Polski Polski
  • zmień

Język:

Regulamin sklepu Budvar Centrum

I. Definicje


Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:
1. Organizator – BUDVAR Centrum Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie, ul. Postępu 10, 02-676 Warszawa, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS: 0000337998, NIP 947-196-51-67, REGON 100747256.
2. Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędącą osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, która dokonuje Zamówienia w ramach Konfiguratora;
3. Oferent – osoba fizyczna lub prawna prowadząca działalność gospodarczą, oferująca Klientom produkty Organizatora za pośrednictwem Konfiguratora. Oferent to wyłącznie autoryzowany partner biznesowy www.sklep.budvar.pl
4. Kodeks Cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (tekst jedn. Dz.U. z 2017 r. poz. 459 ze zm.);
5. Regulamin – niniejszy Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach konfiguratora internetowego www.sklep.budvar.pl
6. Konfigurator internetowy okien (Konfigurator) – serwis internetowy prowadzony przez Organizatora dostępny pod www.sklep.budvar.pl za pośrednictwem, którego Klient może skonfigurować Towar od Oferentów, a Oferenci mogą oferować i sprzedawać Klientom Towary;
7. Towar – produkty prezentowane w Konfiguratorze Internetowym;
8. Ustawa o prawach konsumenta – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (tekst jedn. Dz.U. z 2019 r. poz. 134 z późn. zm.);
9. Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (tekst jedn. Dz. U. z 2019 r. poz.123 z późn. zm.);
10. Oferta – oświadczenie woli Klienta, zmierzające do zawarcia z Oferentem Umowy sprzedaży.


II. Postanowienia ogólne
2.1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania z Konfiguratora internetowego dostępnego pod adresem www.sklep.budvar.pl. Niniejszy Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.


2.2. Konfigurator umożliwia Klientom dostosowanie produktu Organizatora bezpośrednio u Oferenta. Organizator nie jest stroną umowy sprzedaży zawartej pomiędzy Oferentem, a Klientem. Organizator nie jest także pośrednikiem, ani agentem Oferenta. Odpowiedzialność za właściwą i terminową realizację umowy spoczywa wyłącznie na Oferencie.


2.3. Konfigurator internetowy, działający pod adresem www.sklep.budvar.pl, prowadzony jest przez BUDVAR Centrum Sp. z o. o. wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem
KRS: 0000337998.
Spółka BUDVAR Centrum Sp. z o. o posiada kapitał zakładowy w wysokości
150 000,00zł opłacony w całości.
Dane adresowe:
Siedziba Spółki:
BUDVAR Centrum Sp. z o. o.
Postępu 10
02-676 Warszawa


Dane korespondencyjne:
BUDVAR Centrum Sp. z o. o.
ul. Przemysłowa 36
98-220 Zduńska Wola
NIP: 947-196-51-67


2.4. Niniejszy Regulamin określa w szczególności:
a) zasady dokonywania rejestracji i korzystania z witryny w ramach Konfiguratora internetowego;
b) warunki i zasady dokonywania elektronicznej konfiguracji produktów dostępnych w ramach Konfiguratora internetowego;

2.5. Korzystanie z Konfiguratora internetowego jest możliwe pod warunkiem spełnienia przez system teleinformatyczny, z którego korzysta Klient następujących minimalnych wymagań technicznych:
a) Windows
· System Windows 7 lub nowszy
· Procesor min. klasy Intel Core i3
· 6 GB RAM
· 10 GB wolnego miejsca na dysku
· Zaktualizowana wersja przeglądarki internetowej, np.: Google Chrome, Opera, Firefox, Safari, Microsoft Edge
b) Android
· Android w wersji 5 lub nowszy
· Zaktualizowana wersja przeglądarki internetowej, np.: Google Chrome, Opera, Firefox, Microsoft Edge
· 4 GB RAM
· 2 GB miejsca na dysku
c) iOS
· System w wersji iOS 10 lub nowszy
· Zaktualizowana wersja przeglądarki internetowej, np.: Google Chrome, Opera, Firefox, Safari, Microsoft Edge
· 2 GB miejsca na dysku
d) Apple / MAC
· System macOS 10.12 (Sierra) lub nowszy
· Zaktualizowana wersja przeglądarki internetowej, np.: Google Chrome, Opera, Firefox, Safari, Microsoft Edge
· 3.5 GB wolnego miejsca na dysku

2.6. W celu korzystania ze Konfiguratora internetowego, Klient powinien we własnym zakresie uzyskać dostęp do stanowiska komputerowego lub urządzenia końcowego, z dostępem do Internetu.

2.7. Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa Organizator zastrzega sobie możliwość ograniczenia świadczenia usług za pośrednictwem Konfiguratora internetowego do osób, które ukończyły wiek 18 lat. W takim przypadku potencjalni Klienci zostaną o powyższym powiadomieni.

2.8. Klienci mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem odnośnika zamieszczonego na stronie głównej serwisu www.sklep.budvar.pl oraz pobrać go i sporządzić jego wydruk.

2.9. Informacje o Towarach podane na stronach internetowych Konfiguratora, w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, mają charakter informacyjny i nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu prawa.


III. Zasady korzystania z Konfiguratora Internetowego
3.1. Warunkiem korzystania z Konfiguratora internetowego jest rejestracja w internetowym serwisie Konfiguratora internetowego.


3.2. Rejestracja następuje poprzez wypełnienie i zaakceptowanie formularza rejestracyjnego, udostępnianego w koszyku Konfiguratora.


3.3. Warunkiem rejestracji jest wyrażenie zgody na treść Regulaminu oraz podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe.


3.4. Organizator może pozbawić Klienta prawa do korzystania z Konfiguratora Internetowego, jak również może ograniczyć jego dostęp do części lub całości zasobów Konfiguratora Internetowego, ze skutkiem natychmiastowym, w przypadku naruszenia przez Klienta Regulaminu, a także, gdy Klient:


a) podał w trakcie rejestracji w dane niezgodne z prawdą, niedokładne lub nieaktualne, wprowadzające w błąd lub naruszające prawa osób trzecich,


b) dopuścił się za pośrednictwem Konfiguratora internetowego naruszenia dóbr osobistych osób trzecich, w szczególności dóbr osobistych innych Klientów Konfiguratora internetowego,


c) dopuścił się innych zachowań niezgodnych z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa lub ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet lub godzących w dobre imię BUDVAR Centrum Sp. z o. o.

3.5. Osoba, która została pozbawiona prawa do korzystania z Konfiguratora internetowego, nie może dokonać ponownej rejestracji bez uprzedniej zgody Organizatora.


3.6. W celu zapewnienia bezpieczeństwa przekazu komunikatów i danych przetwarzanych w związku ze świadczonymi w ramach Witryny usługami, Organizator podejmuje niezbędne środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonych usług, w szczególności środki służące zapobieganiu pozyskiwania i modyfikacji przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesyłanych w Internecie.


3.7. Klient zobowiązany jest w szczególności do:


a) korzystania z Konfiguratora internetowego w sposób zgodny z przepisami obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, postanowieniami Regulaminu, a także z ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet.


b) niedostarczania i nieprzekazywania treści zabronionych przez przepisy prawa, np. treści propagujących przemoc, zniesławiających lub naruszających dobra osobiste i inne prawa osób trzecich,


c) korzystania z Konfiguratora internetowego w sposób nie zakłócający jego funkcjonowania, w szczególności poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń,


d) niepodejmowania działań takich jak: rozsyłanie lub umieszczanie w ramach Konfiguratora internetowego niezamówionej informacji handlowej (spam),


e) korzystania z Konfiguratora internetowego w sposób nieuciążliwy dla innych Klientów oraz dla Oferenta i Organizatora,


f) korzystania z wszelkich treści zamieszczonych w ramach Konfiguratora internetowego jedynie w zakresie własnego użytku osobistego.

IV. Postanowienia końcowe
4.1. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Oferentem lub Organizatorem, a Klientem, który jest konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu Cywilnego, zostanie poddane sądom właściwym zgodnie z postanowieniami
właściwych przepisów Kodeksu postępowania cywilnego.


4.2. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Organizatorem a Klientem, który nie jest konsumentem w rozumieniu art. 22[1]Kodeksu Cywilnego zostanie poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę zakładu głównego
Organizatora.

4.3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają przepisy Kodeksu cywilnego, przepisy ustawy o prawach konsumenta oraz ustawy o oświadczeniu usług drogą elektroniczną a także inne właściwe przepisy prawa
polskiego.

kontakt

Infolinia 801 404 801

BUDVAR Centrum Sp. z o. o.
Przemysłowa 36
98-220 Zduńska Wola

Znajdziesz nas na
X Zamknij

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług zgodnie z Polityką prywatności.
Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu mechanizmu cookie w Twojej przeglądarce.