• Język: Polski Polski
  • zmień

Język:

Regulamin sklepu Budvar Centrum

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO
WWW.SKLEP.BUDVAR.PL
z 01-01-2020

 

I. Definicje

Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:

1.     Organizator – BUDVAR Centrum Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie, ul. Rondo ONZ 1/12,
00-124 Warszawa, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS: 0000337998, NIP 947-196-51-67, REGON 100747256.
2.     Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędącą osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, która dokonuje Zamówienia w ramach Sklepu;
3.     Sprzedawca – osoba fizyczna lub prawna prowadząca działalność gospodarczą, oferująca Klientom produkty Organizatora za pośrednictwem Sklepu. Sprzedawca to wyłącznie autoryzowany partner biznesowy BUDVAR Centrum Sp. z o. o.
4.     Kodeks Cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (tekst jedn. Dz.U. z  2017 r. poz. 459 ze zm.);
5.     Regulamin – niniejszy Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach sklepu internetowego WWW.SKLEP.BUDVAR.PL;
6.     Sklep internetowy (Sklep) – serwis internetowy prowadzony przez Organizatora dostępny pod WWW.SKLEP.BUDVAR.PL za pośrednictwem, którego Klient może w szczególności dokonywać zakupu Towarów od Sprzedawców, a Sprzedawcy mogą oferować i sprzedawać Klientom Towary;
7.     Towar – produkty prezentowane w Sklepie Internetowym;
8.     Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży Towarów w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, zawarta pomiędzy Sprzedawcą a Klientem, zawierana z wykorzystaniem serwisu internetowego Sklepu;
9.     Ustawa o prawach konsumenta – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (tekst jedn. Dz.U. z 2019 r. poz. 134 z późn. zm.);
10.  Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (tekst jedn. Dz. U. z 2019 r.  poz.123 z późn. zm.);
11.  Zamówienie – oświadczenie woli Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia ze Sprzedawcą Umowy sprzedaży, określające w szczególności rodzaj i liczbę Towaru.
12.  Dzień roboczy – jeden dzień od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.
13.  Newsletter - elektroniczna usługa dystrybucyjna świadczona przez Sklep za pośrednictwem poczty elektronicznej e-mail, która umożliwia wszystkim korzystającym z niej Klientom/Konsumentom automatyczne otrzymywanie cyklicznych treści kolejnych edycji newslettera zawierającego informacje o Towarach, nowościach i promocjach w Sklepie.
14.  Witryna - strona internetowa prowadzona pod adresem www.budvar.pl.

 

II. Postanowienia ogólne

2.1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze Sklepu internetowego dostępnego pod adresem WWW.SKLEP.BUDVAR.PL. Niniejszy Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

2.2. Sklep umożliwia Klientom złożenie zamówienia na produkty Organizatora bezpośrednio u Sprzedawcy. Organizator nie jest stroną umowy sprzedaży zawartej pomiędzy Sprzedawcą a Klientem. Organizator nie jest także pośrednikiem, ani agentem Sprzedawcy. Odpowiedzialność za właściwą i terminową realizację umowy spoczywa wyłącznie na Sprzedawcy.

2.3. Sklep internetowy, działający pod adresem WWW.SKLEP.BUDVAR.PL, prowadzony jest przez BUDVAR Centrum Sp. z o. o., wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS: 0000337998.


Spółka BUDVAR Centrum Sp. z o. o posiada kapitał zakładowy w wysokości 150 000,00zł opłacony w całości.

Dane adresowe:

Siedziba Spółki:

BUDVAR Centrum Sp. z o. o.

Rondo ONZ 1/12                                                                                                                   

00-124 Warszawa

 

Dane korespondencyjne:

BUDVAR Centrum Sp. z o. o.

ul. Przemysłowa 36

98-220 Zduńska Wola

NIP: 947-196-51-67 

 

2.4. Niniejszy Regulamin określa w szczególności:

a) zasady dokonywania rejestracji i korzystania z witryny w ramach Sklepu internetowego;

b) warunki i zasady dokonywania elektronicznej rezerwacji produktów dostępnych w ramach Sklepu internetowego;

c) warunki i zasady składania drogą elektroniczną Zamówień w ramach Sklepu internetowego;

d) zasady zawierania Umów sprzedaży z wykorzystaniem usług świadczonych w ramach Sklepu Internetowego.

 

2.5. Korzystanie ze Sklepu internetowego jest możliwe pod warunkiem spełnienia przez system teleinformatyczny, z którego korzysta Klient następujących minimalnych wymagań technicznych:

a)     Windows

·       System Windows 7 lub nowszy

·       Procesor min. klasy Intel Core i3

·       6 GB RAM

·       10 GB wolnego miejsca na dysku

·       Zaktualizowana wersja przeglądarki internetowej, np.: Google Chrome, Opera, Firefox, Safari, Microsoft Edge

b)     Android

·       Android w wersji 5 lub nowszy

·       Zaktualizowana wersja przeglądarki internetowej, np.: Google Chrome, Opera, Firefox, Microsoft Edge

·       4 GB RAM

·       2 GB miejsca na dysku

c)     iOS

·       System w wersji iOS 10 lub nowszy

·       Zaktualizowana wersja przeglądarki internetowej, np.: Google Chrome, Opera, Firefox, Safari, Microsoft Edge

·       2 GB miejsca na dysku

d)     Apple / MAC

·       System macOS 10.12 (Sierra) lub nowszy

·       Zaktualizowana wersja przeglądarki internetowej, np.: Google Chrome, Opera, Firefox, Safari, Microsoft Edge

·       3.5 GB wolnego miejsca na dysku

2.6. W celu korzystania ze Sklepu internetowego, Klient powinien we własnym zakresie uzyskać dostęp do stanowiska komputerowego lub urządzenia końcowego, z dostępem do Internetu.

2.7. Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa Organizator zastrzega sobie możliwość ograniczenia świadczenia usług za pośrednictwem Sklepu internetowego do osób, które ukończyły wiek 18 lat. W takim przypadku potencjalni Klienci zostaną o powyższym powiadomieni.

2.8. Klienci mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem odnośnika zamieszczonego na stronie głównej serwisu www.sklep.budvar.pl oraz pobrać go i sporządzić jego wydruk.

2.9. Informacje o Towarach podane na stronach internetowych Sklepu, w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy, w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.

 

III. Zasady korzystania ze Sklepu Internetowego

3.1. Warunkiem korzystania ze Sklepu internetowego jest rejestracja w internetowym serwisie Sklepu internetowego.

3.2. Rejestracja następuje poprzez wypełnienie i zaakceptowanie formularza rejestracyjnego, udostępnianego w koszyku Sklepu.

3.3. Warunkiem rejestracji jest wyrażenie zgody na treść Regulaminu oraz podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe.

3.4. Organizator może pozbawić Klienta prawa do korzystania ze Sklepu Internetowego, jak również może ograniczyć jego dostęp do części lub całości zasobów Sklepu Internetowego, ze skutkiem natychmiastowym, w przypadku naruszenia przez Klienta Regulaminu, a także, gdy Klient:

a) podał w trakcie rejestracji w Sklepie internetowym dane niezgodne z prawdą, niedokładne lub nieaktualne, wprowadzające w błąd lub naruszające prawa osób trzecich,

b) dopuścił się za pośrednictwem Sklepu internetowego naruszenia dóbr osobistych osób trzecich, w szczególności dóbr osobistych innych Klientów Sklepu internetowego,

c) dopuścił się innych zachowań niezgodnych z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa lub ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet lub godzących w dobre imię BUDVAR Centrum
Sp. z o. o.

3.5. Osoba, która została pozbawiona prawa do korzystania ze Sklepu internetowego, nie może dokonać ponownej rejestracji bez uprzedniej zgody Organizatora.

3.6. W celu zapewnienia bezpieczeństwa przekazu komunikatów i danych przetwarzanych w związku ze świadczonymi w ramach Witryny usługami, Organizator podejmuje niezbędne środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonych usług, w szczególności środki służące zapobieganiu pozyskiwania i modyfikacji przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesyłanych w Internecie.

3.7. Klient zobowiązany jest w szczególności do:

a) korzystania ze Sklepu internetowego w sposób zgodny z przepisami obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, postanowieniami Regulaminu, a także z ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet.

b) niedostarczania i nieprzekazywania treści zabronionych przez przepisy prawa, np. treści propagujących przemoc, zniesławiających lub naruszających dobra osobiste i inne prawa osób trzecich,

c) korzystania ze Sklepu internetowego w sposób nie zakłócający jego funkcjonowania, w szczególności poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń,

d) niepodejmowania działań takich jak: rozsyłanie lub umieszczanie w ramach Sklepu internetowego niezamówionej informacji handlowej (spam),

e) korzystania ze Sklepu internetowego w sposób nieuciążliwy dla innych Klientów oraz dla Sprzedawcy i Organizatora,

f) korzystania z wszelkich treści zamieszczonych w ramach Sklepu internetowego jedynie w zakresie własnego użytku osobistego.

 

IV. Procedura zawarcia Umowy sprzedaży

4.1. W celu zawarcia Umowy sprzedaży za pośrednictwem Sklepu internetowego należy wejść na stronę internetową WWW.SKLEP.BUDVAR.PL oraz dokonać wyboru Towaru, podejmując kolejne czynności techniczne w oparciu o wyświetlane Klientowi na stronie Sklepu komunikaty i informacje.

4.2. Wybór zamawianych Towarów dokonywany jest poprzez ich dodanie do koszyka zakupowego dostępnego na stronie Sklepu.

4.3. W trakcie składania Zamówienia – do momentu naciśnięcia przycisku „Potwierdź zakup” – Klient ma możliwość zmiany wybranego Towaru oraz modyfikacji wprowadzonych danych.

4.4. Po podaniu przez Klienta korzystającego ze Sklepu internetowego wszystkich niezbędnych danych, wyświetlone zostanie podsumowanie złożonego Zamówienia. Podsumowanie złożonego Zamówienia będzie zawierać informacje dotyczące:

a)     danych Zamawiającego,

b)     danych Sprzedawcy,

c)     przedmiotu zamówienia,

d)     łącznej ceny zamawianych produktów lub usług, w tym kosztów dostawy oraz dodatkowych kosztów (jeśli występują),

e)     kwocie wymaganej zaliczki,

f)      kwocie wymaganej kaucji zwrotnej (jeśli występuje),

g)     pozostałej kwocie do zapłaty (jeśli występuje),

h)     wybranego sposobu i adresu dostawy lub odbioru osobistego (jeśli występuje),

i)      szacowanego czasu dostawy.

4.5. W celu wysłania Zamówienia konieczne jest dokonanie akceptacji treści Regulaminu, podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe oraz naciśnięcie przycisku „Potwierdź zakup”.

4.6. Wysłanie przez Klienta Zamówienia stanowi oświadczenie woli zawarcia ze Sprzedawcą Umowy sprzedaży, zgodnie z treścią Regulaminu.

4.7. Po złożeniu Zamówienia, Klient otrzymuje wiadomość e-mail zatytułowaną „Zamówienie nr [numer zamówienia]” zawierającą wszystkie istotne elementy Zamówienia.
Ta wiadomość e-mail potwierdza tylko samo otrzymanie zamówienia i nie stanowi oświadczenia woli zawarcia umowy.

4.8 Umowę traktuje się za zawartą z momentem otrzymania przez Klienta drugiej wiadomości e-mail informującej o przyjęciu do realizacji o treści „Zamówienie przyjęte do realizacji”. Ta wiadomość e-mail stanowi oświadczenie woli zawarcia umowy i potwierdza zawarcie Umowy ze Sprzedawcą.

4.9. Umowę sprzedaży uważa się za zawartą z chwilą otrzymania przez Klienta wiadomości e-mail,
o której mowa powyżej w pkt 4.8. Umowa sprzedaży zawierana jest w języku polskim.

4.10. Integralną częścią Umowy sprzedaży są postanowienia niniejszego Regulaminu.

4.11. Utrwalenie, zabezpieczenie, udostępnienie oraz potwierdzenie Klientowi istotnych postanowień Umowy sprzedaży Towarów następuje poprzez ich przesłanie Klientowi na wskazany przez niego w Zamówieniu adres e-mail oraz poprzez dołączenie wydruku potwierdzenia wraz z fakturą VAT do przesyłki zawierającej Towar.

 

V. Dostawa

5.1. Dostawa Towarów jest ograniczona do wybranych obszarów Rzeczpospolitej Polskiej i odbywa się pod adres wskazany przez Klienta w trakcie składania Zamówienia lub do wybranego punktu odbioru osobistego Sprzedawcy. Obszary Rzeczypospolitej Polskiej do których możliwa jest dostawa Towarów weryfikowane są automatycznie (systemowo) na podstawie podanego przez Klienta kodu pocztowego.

W przypadku chęci dostawy na inny obszar niż akceptowany przez system istnieje możliwość indywidualnej wyceny kosztów transportu. Zapytania w tym celu mogą być kierowane na adres sklep@budvar.pl lub pod numerem telefonu: 801 404 801 (opłata wg cennika właściwego operatora).

5.2. Dostawa zamówionych Towarów odbywa się profesjonalnym transportem własnym Sprzedawcy lub firm współpracujących. Z uwagi na różne gabaryty i ciężar produktów koszty dostawy zależą od adresu dostawy lub adresu wybranego punktu odbioru osobistego i są każdorazowo wyświetlane na podstawie wprowadzonego kodu pocztowego. Całkowite koszty dostawy zostają również wskazane w podsumowaniu Zamówienia.

5.3. Termin realizacji dostawy wynosi od 20 do 35 dni roboczych licząc od dnia otrzymania wiadomości e-mail z potwierdzeniem przyjęcia zamówienia do realizacji zgodnie z pkt 4.8 niniejszego Regulaminu.

5.4. Sprzedawca oraz Organizator nie ponoszą odpowiedzialności za wydłużony czas dostawy lub brak dostawy z powodu podania przez Klienta nieprawidłowego lub niepełnego adresu dostawy lub danych kontaktowych.

5.5. W przypadku braku dostępności zamówionego Towaru lub braku możliwości realizacji zamówienia Klienta z innych przyczyn niezależnych od Organizatora lub Sprzedawcy na wskazany przez Klienta adres e-mail zostanie przesłana wiadomość informująca o zaistniałej sytuacji. W takim przypadku Klientowi przysługuje prawo do anulowania lub zmiany zamówienia. W przypadku, gdy Klient nie podejmie żadnej decyzji w terminie 7 dni od daty przesłania powyższej wiadomości (w tym również w przypadku braku możliwości nawiązania kontaktu telefonicznego z Klientem), zamówienie może zostać anulowane. W razie anulowania Zamówienia, do zwrotu należności uiszczonych z góry stosuje się odpowiednio zasady zwrotu należności opisane w pkt 7.7 niniejszego regulaminu.

 

VI. Ceny i metody płatności

6.1. Ceny Towarów podawane są w złotych polskich i zawierają wszystkie składniki, w tym podatek VAT (z wyróżnieniem odpowiedniej wysokości stawki), cła oraz wszelkie inne składniki.

6.2. Klient ma możliwość uiszczenia zapłaty ceny:

a) przelewem na numer konta bankowego Sprzedawcy,
b) płatnością w systemie Przelewy24,
c) kartą płatniczą Visa Classic, Visa Electron, MasterCard, Diners Club, PBK, JCB, American Express. Karta płatnicza zostaje obciążona w momencie złożenia zamówienia. Operatorem kart płatniczych jest PayPro S. A. Agent Rozliczeniowy, ul. Kanclerska 15, 60-327 Poznań, wpisany do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000347935, NIP 7792369887, Regon 301345068.
6.3. Akceptując niniejszy regulamin Klient dokonujący zakupu produktów za pośrednictwem Sklepu internetowego wyraża zgodę na wystawianie i przesyłanie faktur w formie elektronicznej na adres
e-mail podany przez Klienta w formularzu rejestracyjnym. Zgoda na otrzymywanie faktury w formie elektronicznej jest równoznaczna z rezygnacją z otrzymywania faktury w formie papierowej.
6.4 Akceptacja Klienta nie wyłącza prawa Sprzedawcy do wystawiania i przesyłania faktur w formie papierowej.

 

VII. Prawo odstąpienia od umowy.

7.1. Klient będący konsumentem w rozumieniu art. 22 (1) Kodeksu Cywilnego może odstąpić od Umowy sprzedaży Towaru zakupionego w Sklepie internetowym w ciągu 14 (czternastu) dni kalendarzowych bez podawania przyczyny oraz bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w pkt 7.6. poniżej.

7.2. Bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się:

a) od daty otrzymania zrealizowanego Zamówienia,

b) od daty otrzymania przez Klienta będącego konsumentem ostatniej części zrealizowanego Zamówienia – jeżeli Zamówienie jest realizowane w częściach.

7.3. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować Sprzedawcę [Proszę wpisać Państwa nazwisko, pełny adres pocztowy oraz, o ile są dostępne, Państwa numer telefonu, numer faksu i adres e-mail.] o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą, faksem lub pocztą elektroniczną). Mogą Państwo skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe.

Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy. Oświadczenie można złożyć na formularzu, którego wzór stanowi załącznik nr 2 do ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (tekst jedn. Dz. U. 2019 r., poz. 134 z późn. zm.). Pobierz wzór

7.4. Do zachowania terminu odstąpienia od umowy wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.

7.5. Klient ma obowiązek zwrócić Towar do Sprzedawcy niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Towaru przed jego upływem. W przypadku odstąpienia od Umowy sprzedaży Towaru zakupionego w zestawie z innym Towarem zwrotowi podlega cały zestaw.

7.6. Koszty bezpośredniego zwrotu Towaru do Sprzedawcy w związku z dokonanym odstąpieniem od umowy ponosi Klient. Klient ponosi również odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny dla stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

7.7. Sprzedawca niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Klienta o odstąpieniu od umowy, zwróci Klientowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia Towaru. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Klient, chyba że Klient wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.

7.8. Jeżeli Klient wybrał sposób dostarczenia Towaru inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu Klientowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.

7.9. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Klienta do chwili otrzymania Towaru z powrotem lub dostarczenia przez Klienta dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

7.10. Prawo do odstąpienia od umowy przez konsumenta jest wyłączone w przypadku:

a)     umowy o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy (np. usługa pomiaru otworów montażowych, usługa montażowa);

b)     umowy, w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;

c)     umowy, w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami (tj. po zamontowaniu dostarczonych Towarów).

7.11. Umowy sprzedaży dotyczące wszystkich Towarów oferowanych pod adresem sklep.budvar.pl, które są wykonywane według zindywidualizowanych parametrów i potrzeb Klienta (w szczególności okna, drzwi HS, drzwi zewnętrzne, rolety), zgodnie z przepisami prawa nie podlegają prawu do odstąpienia od umowy.

 

VIII. Reklamacje dotyczące Towarów/Gwarancja

8.1. Reklamacje związane z zakupem Towarów należy kierować pisemnie lub mailowo wyłącznie do Sprzedawcy, którego dane kontaktowe Klient otrzyma w Podsumowaniu zamówienia zgodnie z pkt
4. 4. oraz dodatkowo po zawarciu Umowy sprzedaży na wskazany przez Klienta w Zamówieniu adres e-mail zgodnie z pkt 4.11.

8.2. Nadanie reklamacji w polskiej placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe lub w placówce pocztowej operatora świadczącego pocztowe usługi powszechne w innym państwie członkowskim Unii Europejskiej jest równoznaczne z wniesieniem reklamacji w terminie.

8.3. Reklamacja powinna zawierać dane osoby lub podmiotu składającego reklamację (imię̨ i nazwisko lub pełna nazwa, adres, numer telefonu lub e-mail), jak również wskazanie przyczyny reklamacji oraz treść żądania.

8.4. Sprzedawca odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem lat dwóch od dnia wydania Towaru Klientowi.

8.5. Za terminowe rozpatrzenie reklamacji odpowiada wyłącznie Sprzedawca.

8.6. Sprzedawca jest obowiązany udzielić odpowiedzi na reklamację konsumenta w terminie 30 dni od dnia jej otrzymania.

8.7. Produkty nabywane przez Klienta mogą być objęte gwarancją producenta. Warunkiem obowiązywania gwarancji jest zarejestrowanie zakupu Towaru przez Klienta na stronie internetowej producenta (www.budvarcentrum.pl/firma1/generator-gwarancji) w ciągu 90 dni od daty dokonania zakupu. Pełna treść gwarancji do pobrania: tutaj. W przypadku wątpliwości w zakresie gwarancji zapytania mogą być kierowane na adres: sklep@budvar.pl

 

IX. Reklamacje w zakresie świadczenia usług drogą elektroniczną.

9.1. Organizator podejmuje niezbędne działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego działania internetowego serwisu Sklepu, w takim zakresie, jaki wynika z aktualnej wiedzy technicznej
i zobowiązuje się usunąć w rozsądnym terminie wszelkie nieprawidłowości zgłoszone przez Klientów.

9.2. Klient może w każdym czasie powiadomić Organizatora o wszelkich nieprawidłowościach lub przerwach w funkcjonowaniu serwisu Sklepu Internetowego.

9.3. Nieprawidłowości związane z funkcjonowaniem serwisu Sklepu, Klient może zgłaszać pisemnie na adres: BUDVAR Centrum Sp. z o. o., ul. Przemysłowa 36, 98-220 Zduńska Wola lub mailowo pod adres: sklep@budvar.pl.

9.4. W zgłoszeniu reklamacyjnym Klient powinien podać: swoje imię i nazwisko, adres do korespondencji, rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości związanej z funkcjonowaniem serwisu Sklepu.

9.5. Organizator zobowiązuje się do rozpatrzenia reklamacji dotyczącej funkcjonowania serwisu Sklepu Internetowego w terminie do 14 dni.

9.6. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia i przerwy w funkcjonowaniu serwisu Sklepu internetowego spowodowane siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osób trzecich lub niekompatybilnością Sklepu internetowego z infrastrukturą techniczną Klienta.

 

X. Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń.

10.1. Klientowi będącemu konsumentem w rozumieniu art. 22 (1) Kodeksu Cywilnego przysługuje możliwość skorzystania z następujących, pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji oraz dochodzenia roszczeń:

a)     możliwość zwrócenia się z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego do Wojewódzkiego Inspektora Inspekcji Handlowej;

b)     wystąpienie z wnioskiem o rozpoznanie sporu dotyczącego zawartej Umowy sprzedaży przez Stały Polubowny Sąd Konsumencki działający przy odpowiednim Wojewódzkim Inspektoracie Inspekcji Handlowej;

c)     skorzystania z bezpłatnej pomocy Powiatowego/ Miejskiego Rzecznika Praw Konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich);

d)     Komisja Europejska udostępnia również platformę do internetowego rozstrzygania sporów (platforma ODR). Jest ona dostępna pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/;

e)     W rozwiązywaniu sporów transgranicznych pomaga sieć Europejskich Centrów Konsumenckich (ECK).

10.2. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Konsumenta z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz z zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych/miejskich rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod adresem internetowym: https://uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php.

10.3. Skorzystanie z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń ma charakter dobrowolny i może mieć miejsce wyłącznie, gdy obie strony sporu wyrażą na to zgodę.

XI. Postanowienia końcowe

11.1. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Sprzedawcą lub Organizatorem a Klientem, który jest konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu Cywilnego, zostanie poddane sądom właściwym zgodnie z postanowieniami właściwych przepisów Kodeksu postępowania cywilnego.

11.2. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Organizatorem a Klientem, który nie jest konsumentem w rozumieniu art. 22[1]Kodeksu Cywilnego zostanie poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę zakładu głównego Organizatora.

11.3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają przepisy Kodeksu cywilnego, przepisy ustawy o prawach konsumenta oraz ustawy o oświadczeniu usług drogą elektroniczną a także inne właściwe przepisy prawa polskiego.

X Zamknij

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług zgodnie z Polityką prywatności.
Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu mechanizmu cookie w Twojej przeglądarce.